fahasa.com mua sách online fahasa.com - mua sách online

Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông 2017

Giấy Ủy Quyền (Download)

Thư Mời (Download)

Chương Trình ĐHCĐ – Niên Độ 2016 (Download)

Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát  (Download)

Báo Cáo Tổng Kết Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2016 (Download)

Báo Cáo Của HĐQT Tại ĐHCĐ -Niên Độ 2016  (Download)

Dự Thảo Quy Chế Làm Việc Của Đại Hội Cổ Đông 2016 (Download)

Báo Cáo Kiểm Toán Độc Lập (Download)

Bản Thiết Minh Báo Cáo Tài Chính (Download)

Tờ Trình Của HĐQT

Báo Cáo Tài Chính Niên Độ Kế Toán Năm 2016 (Download)

V/v Chọn Đơn Vị Kiểm Toán Độc Lập (Download)

Kế Hoạch SXKD và Các Chỉ Tiêu Tài Chính Năm 2017 (Download)

Sửa Đổi Điều Lệ Tổ Chức và Hoạt Động (Download)

V/v Chủ Tịch HĐQT Kiêm Nhiệm Chức Danh Tổng Giám Đốc Công Ty ((Download)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *