Ông: PHẠM MINH THUẬN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: PHẠM NAM THẮNG
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Bà: LÊ THỊ THU HUYỀN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Bà: PHẠM THỊ HÓA
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Bà: NGUYỄN THỊ PHỤNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ông: HỒ CAO TRỌNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Phòng Tổ Chức Nhân Sự-LĐTL

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Quang Thu Mai
Phó trưởng phòng: Bà Huỳnh Thị Ngọc Dung

Phòng Kế Hoạch - Tài Vụ

Trưởng phòng: (Bà) Phan Thanh Thanh
Phó Trưởng phòng:(Ông) Nguyễn Lê Trí Thông
Phó Trưởng phòng:(Bà) Huỳnh Thị Ngọc Linh

Phó Trưởng phòng:(Ông) Nguyễn Hải Anh

Phòng Kiểm Soát Nội Bộ

Trưởng phòng: (Ông) Nguyễn Đức Hào
Phó Trưởng phòng: (Bà) Hồ Thị Như Tuyết
Phó Trưởng phòng: (Bà) Đỗ Trần Thanh Trúc
Phó Trưởng phòng: (Ông) Lê Tất Thành

Phòng Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Trưởng phòng: (Bà) Nguyễn Thị Phụng
Phó Trưởng phòng: (Bà) Châu Thị Phương Tuyền
Phó Trưởng phòng: (Ông) Nguyễn Tiến Thành
Phó Trưởng phòng: (Ông) Lương Hữu Sơn

Phòng Kinh Doanh Sách Quốc Văn

Giám Đốc Kiêm Trưởng phòng: (Ông) Đinh Văn Trịnh
Phó Trưởng phòng: (Bà) Hàn Thái Phương Thanh

Phó Trưởng phòng: (Bà) Lê Ngọc Phương Anh

Phó Trưởng phòng: (Ông) Phan Thanh Phú

Phòng Kinh Doanh Văn Phòng Phẩm

Giám Đốc Kiêm Trưởng phòng: (Ông) Trần Nguyên Huy
Phó Trưởng phòng: (Ông) Bùi Quốc Phú

Phó Trưởng phòng: (Bà) Đỗ Thị Thúy

Phòng Kho Vận

Trưởng phòng: (Ông) Nguyễn Hữu Phúc
Phó Trưởng phòng: (Ông) Huỳnh Chiến Thắng

Phòng Marketing

Trưởng phòng: (Ông) Đỗ Huy Dũng Vi
Phó Trưởng phòng:

Văn Phòng Công Ty

Chánh Văn Phòng: (Bà) Trương Thị Thu Hà
Phó Chánh Văn Phòng: (Ông) Võ Thành Cứ
Phó Chánh Văn Phòng: (Ông) Trương Sơn Thảo
Phó Chánh Văn Phòng: (Ông) Võ Thành Phước

Phó Chánh Văn Phòng: (Ông) Nguyễn Văn Tân