Báo Cáo Tài Chinh Hợp Nhất Quý 1 Năm 2024

Ngày Đăng 26/04/2024 Download

Báo Cáo Tài Chinh Riêng Quý 1 Năm 2024

Ngày Đăng : 26/04/2024 Download

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền

Ngày Đăng 10/04/2023 Download

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 (Niên độ Năm 2023)

Ngày Đăng 10/04/2024 1. Nghị Quyết ĐHCD 2. Báo Cáo HĐQT Năm 2023 3. Báo Cáo Ban Kiểm Soát Năm 2023 4. Tờ trình HĐQT kế hoạch hoạt động năm 2024 5.Tờ trinh HDQT 6.Tờ trình BKS chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 7. Biên bản đại hội  

Thư mời và Tài liệu ĐHCĐ Năm 2024

Ngày Đăng 19/03/2024 1-Thư mời ĐHCĐ thường niên 2024 2-Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2024 3-Dự thảo quy chế làm việc ĐHCĐ 2024 4-Báo cáo HĐQT năm 2023 5-Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 6-Báo cáo tài chính năm 2023 7-Tờ trình HĐQT kế hoạch hoạt động năm 2024 8-Tờ trình […]

Báo Cáo Thường Niên Năm 2023

Ngày Đăng 14/03/2024 Download

BCTC Hợp Nhất Đã Được Kiểm Toán 2023

Ngày Đăng : 12/03/2024 Download

Báo cáo Tài chính đã kiểm toán Năm 2023 (Báo cáo riêng)

Ngày Đăng : 11/03/2024 Download

Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Để Thực Hiện Quyền Tổ Chức ĐHCĐ Thường Niên Năm 2024

Ngày Đăng: 23/02/2024 Download