logo-fahasa

Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý 1 Năm 2022

Ngày Đăng :11-05-2022 Download

Báo Cáo Hợp Nhất Quý 1 Năm 2022

Ngày Đăng: 11-05-2022 Download

TB Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Tổ Chức ĐHCD 2022

Ngày Đăng : 29/04/2022 Download

Nghị Quyết HĐQT Gia Hạn Họp ĐHCD 2022

Ngày Đăng : 29/04/2022 Dowload

Báo Cáo Thường Niên Năm 2021

Ngày Đăng : 30-03-2022 Download

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2021

Ngày Đăng : 22/03/2022 Download

Báo cáo tài chính công ty Fahasa Năm 2021

Ngày Đăng: 17/03/2022 Download

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Ngày Đăng : 27/01/2022 Download

Về Việc Chấp Thuận Thay Đổi Đăng Ký Giao Dịch Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Phát Hành Sách Thành Phố Hồ Chí Minh – FAHASA

Ngày Đăng 17-12-2021 Download