logo-fahasa

Nghị Quyết HĐQT Công Ty Cổ Phần Phát Hành Sách TP.HCM

Ngày Đăng 17/11/2021 Download

Thay Đổi Số Lượng Cổ Phiếu Có Quyền Biểu Quyết Đang Lưu Hành

Ngày Đăng 11/11/2021 Download

Kết Quả Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu.

Ngày Đăng 11/11/2021 Download

Thông Báo Số: 5263/UBCK-PTTT

Ngày Đăng 21/09/2021

Thông Báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần

Ngày Đăng 21/09/2021 Download

Nghị Quyết HĐQT ngày đăng ký cuối cùng

Ngày Đăng 21/09/2021 Download

Công bố thông tin tăng vốn cổ phần

Ngày Đăng 21/09/2021 Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2020

Download

Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua phương án chia cổ tức Niên độ 2020

Download