logo-fahasa

Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ

Ngày Đăng 17/03/2023 Download

Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2023

Ngày Đăng 15/03/2023 Download 1. Thư mời Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023 (bao gồm Giấy Uỷ quyền) 2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị 2022 3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát 2022 4. Tờ trình của HĐQT – BCTC 2022 & phân phối lợi nhuận 5. Tờ trình của HĐQT – […]

Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ

Ngày Đăng 09/03/2023 Download

Thông Báo Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Nội Bộ

Ngày Đăng 09/03/2022 Download

Báo cáo thường niên Năm 2022

Ngày Đăng: 22/02/2023 Download

Báo Cáo Tài Chính hợp nhất đã kiểm toán Năm 2022

Ngày Đăng: 20/02/2023 Download

Báo Cáo Tài Chính đã kiểm toán Năm 2022 (Công ty mẹ)

Ngày Đăng: 20/02/2023 Download

Thông báo vè ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông

Ngày Đăng : 15/02/2023 Download

Nghị quyết HĐQT V/V Ngày chốt Danh sách CĐ họp ĐH Cổ đông

Ngày Đăng: 15/02/2023 Download