logo-fahasa

Về Việc Chấp Thuận Thay Đổi Đăng Ký Giao Dịch Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Phát Hành Sách Thành Phố Hồ Chí Minh – FAHASA

Ngày Đăng 17-12-2021 Download

Nghị Quyết HĐQT Công Ty Cổ Phần Phát Hành Sách TP.HCM

Ngày Đăng 17/11/2021 Download

Thay Đổi Số Lượng Cổ Phiếu Có Quyền Biểu Quyết Đang Lưu Hành

Ngày Đăng 11/11/2021 Download

Kết Quả Đợt Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu.

Ngày Đăng 11/11/2021 Download

Thông Báo Số: 5263/UBCK-PTTT

Ngày Đăng 21/09/2021

Thông Báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần

Ngày Đăng 21/09/2021 Download

Nghị Quyết HĐQT ngày đăng ký cuối cùng

Ngày Đăng 21/09/2021 Download

Công bố thông tin tăng vốn cổ phần

Ngày Đăng 21/09/2021 Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2020

Download