Thông báo phát hành biên lai khấu trừ thuế TNCN

thông báo phát hành biên lai khấu trừ thuế TNCN

Thông báo khấu trừ thuế TNCN

TB khau tru Thue TNCN tu in

Thông báo phát hành hóa đơn GTGT 250.001-750.000 và VCNB 700.001-1.900.000

Hóa đơn mẫu 2018

Tải hóa đơn mẫu

Thông báo phát hành hóa đơn (GTGT 200.001-250.000 – VCNB 600.001-700.000)

Thông báo phát hành hóa đơn 2018 (NB 500.001-600.000; GT 150.001-200.000)

Thông báo phát hành hóa đơn 2018

Thông báo phát hành hóa đơn 2017

Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)

DOWNLOAD