Thông báo phát hành hóa đơn GTGT 250.001-750.000 và VCNB 700.001-1.900.000

Hóa đơn mẫu 2018

Tải hóa đơn mẫu

Thông báo phát hành hóa đơn (GTGT 200.001-250.000 – VCNB 600.001-700.000)

Thông báo phát hành hóa đơn 2018 (NB 500.001-600.000; GT 150.001-200.000)

Thông báo phát hành hóa đơn 2018

Thông báo phát hành hóa đơn 2017

Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)

DOWNLOAD

Thông báo phát hành hóa đơn 2017 đợt 3

Download

Thông báo phát hành hóa đơn 2017 đợt 2

Download