HỒ SƠ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH Gói thầu : CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIẤY PHÉP KINH DOANH 2022

Ngày Đăng 20/05/2022

Thông báo phát hành hóa đơn phát hành 23-2-2022

Thông báo phát hành hóa đơn phát hành 18-2-2022

Thông báo phát hành hóa đơn phát hành 14-2-2022

Thông báo phát hành hóa đơn phát hành 30-12-2021

Thông báo phát hành hóa đơn phát hành 13-12-2021

Thông báo phát hành hóa đơn phát hành 29-11-2021

hông báo phát hành hóa đơn phát hành 21-9-2021