Chốt Danh Sách Cổ Đông Và Ngừng Nhận Hồ Sơ Chuyển Quyền Sở Hữu Chứng Khoán Mã FHS