Thông báo phát hành hóa đơn 2018 (NB 500.001-600.000; GT 150.001-200.000)

NB 500.001-600.000

GT 150.001-200.000