fahasa.com mua sách online fahasa.com - mua sách online
DHCD-Phathanh-07 001

Tờ trình – V/v :Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọ cho người lao động trong Công ty cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh – Fahasa năm 2014 (ESOP 2014)

DHCD-Phathanh-07 001

DHCD-Phathanh-07 002

DHCD-Phathanh-07 003

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *