fahasa.com mua sách online fahasa.com - mua sách online

Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2023

Ngày Đăng 15/03/2023

Download

1. Thư mời Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023 (bao gồm Giấy Uỷ quyền)

2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị 2022

3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát 2022

4. Tờ trình của HĐQT – BCTC 2022 & phân phối lợi nhuận

5. Tờ trình của HĐQT – Kế hoạch hoạt động 2023

6. Tờ trình của BKS – chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023

7. Dự thảo – Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ 2023

1 2 3 4 5 34