Tài liệu Đai hội cổ đông thường niên Cty FHS năm 2019

Ngày: 10/04/2019 Giấy ủy quyền Nội dung tờ trình – Báo cáo đại hội Thư mời

Báo cáo tài chính Fahasa hợp nhất năm 2018

Ngày: 29-03-2019 BCTC Fahasa hợp nhất 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Ngày: 19/03/2019 Báo cáo tài chính FAHASA 2018

Thông báo về ngày cuối cùng thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông 2019

Thong bao vv Ngay dang ky Dai hoi co dong

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông 2019

Download

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng

Download

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng

Download

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2018

Download

Công bố thông tin

Download