Hóa đơn mẫu 2018

Tải hóa đơn mẫu

Thông báo phát hành hóa đơn (GTGT 200.001-250.000 – VCNB 600.001-700.000)

Thông báo phát hành hóa đơn 2017

Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)

DOWNLOAD

Thông báo phát hành hóa đơn 2017 đợt 3

Download

Thông báo phát hành hóa đơn 2017 đợt 2

Download

Giải thưởng FAHASA đã đạt được

Thông báo phát hành hóa đơn tháng 12-2016

Download

Công văn không đóng dấu tròn trên hóa đơn

Công văn không đóng dấu tròn trên hóa đơn Download